บันไดลิงอัจฉริยะ Smart Ladder for Agility

บันไดลิงอัจฉริยะสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป สำหรับบันไดลิงอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์การฝึกหรือการทดสอบซึ่งจะมีข้อมูลของเวลา และจำนวนก้าว  โดยมีความสามารถในการนับจำนวนก้าว และจับเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สำคัญ นอกจากนี้บันไดลิงอัจฉริยะยังมีโหมดการทำงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึก ซึ่งผู้ฝึกสอนสามารถเลือกโหมดการฝึกได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งสามารถควบคุมและรายงานผลผ่าน Application บน Smart phone ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมาก และนำมาใช้กับบุคคลกลุ่มต่างๆได้อีกด้วย

บันไดลิงอัจฉริยะออกแบบมาให้พกพาสะดวกและใช้งานง่าย อุปกรณ์ทั้งหมดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่ประจุไฟใหม่ได้ สามารถทำงานได้ทั้งในโหมดกำหนดเองหรือโหมดควบคุมอัตโนมัติ มีการ รับ/ส่ง ข้อมูลแบบไร้สาย ระหว่างกล่องควบคุมหลักและแผ่นเซ็นเซอร์


โหมดการทำงาน 5 โหมด ได้แก่

  1. โหมดจับเวลาอัตโนมัติ
  2.  โหมดนับจำนวนก้าวอัตโนมัติ
  3. โหมดจับเวลาพร้อมกับนับจำนวนก้าวอัตโนมัติ
  4. โหมดจับเวลาด้วยตนเองพร้อมกับนับจำนวนก้าวอัตโนมัติ
  5. โหมดนับจำนวนก้าวภายในเวลา 30 วินาที

          ในส่วนของ Application บน Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่า และลดข้อจำกัดหน้าจอแสดงผลของกล่องควบคุมที่ไม่สามารถแสดงจำนวนก้าวพร้อมกับเวลาได้พร้อมกัน Application นี้เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมด้วยสัญญาณ Bluetooth แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

          1) โหมดเฝ้าดูผล (Monitor mode) โหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฝ้าดูผลการทดสอบเท่านั้น การควบคุมจะกระทำที่กล่องควบคุม ดังนั้นในโหมดนี้สามารถใช้ผู้ควบคุม 2 คน ช่วยกันทำงาน โดยคนหนึ่งอาจเป็นผู้ควบคุม ส่วนอีกคนเป็นผู้ดูผลและบันทึกผลการทดลอง

          2) โหมดควบคุม (Control mode) โหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ควบคุมทุกอย่างเช่นเดียวกับกล่องควบคุม แต่สามารถแสดงผลเวลาและจำนวนก้าวได้ในเวลาเดียวกัน และใช้ผู้ควบคุมเพียงหนึ่งคนในการทำหน้าที่ดังกล่าว

การนำไปใช้ประโยชน์
  1. นำไปใช้ในการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วของนักกีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล เป็นต้น อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  2. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วของนักกีฬาชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นำข้อมูลผลจากการทดสอบมาใช้ประกอบการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลและมีความหลากหลายตามโหมดของอุปกรณ์และวัตถุประสงค์ของการฝึก
อุปกรณ์ควบคุมหลักแผ่นเซ็นเซอร์แบบไร้สาย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fedujmb@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th