ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัด ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่มีความหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทรศัพท์ 02-579-5557, 02-561-1610, 02-561-4892