วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อนำไปสู่ การป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของของโควิด 19 โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากประเทศสมาชิก e-ASIA จะสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันการระบาด และการแก้ไขปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี หรือแสวงหาแนวทางในการควบคุมโควิด 19 ตลอดจนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นต้น

การวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” หมายถึง การวิจัยทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด รวมถึงการสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ของการระบาดโควิด และภายหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลงแล้ว เช่น

  1. การวิจัยทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
  2. การวิจัยทางสังคม การสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
  3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 1. ธรณีวิทยา
 2. วิศวกรรมศาสตร์
 3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 4. การศึกษา
 5. สังคมศาสตร์
 6. การวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกำหนดการสมัคร ดังนี้

นักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 10 กันยายน 2563 – 22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 607
– ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์ 0 2576 2285 และ 0 2561 2445 ต่อ 207

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 207 และ 0 2579 2285