แอปพลิเคชัน rice เวลา

rice เวลา แอปพลิเคชัน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการทำนาให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกันโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Rice เวลา ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการทำนาสามารถทำนาได้โดยเพียงแค่นำเข้าแผนการทำนาและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวนา รวมทั้งกับปราชญ์ชาวนา นักวิชาการ หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำนา เพื่อร่วมมือกันทำให้การทำนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลงานวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

 

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย