แอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check)

แอปพลิเคชันอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check) แอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check) ช่วยรวบรวมเนื้อหาและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการ สามารถจะพัฒนาระบบ GMP ให้กับกิจการของตนเอง มีการยกตัวอย่างและแสดงภาพประกอบของโรงเรือนและอุปกรณ์การผลิตที่ถูกต้องเพื่อ เตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ GMP มีการรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับความรู้พื้นฐานของระบบ GMP มีแบบประเมินตนเองเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถทวนสอบระบบ GMP ของตนเองเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประเมินและเป็นการทวนสอบระบบ GMP ว่ายังมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการสรุปขึ้นตอนการขอขึ้นทะเบียน GMP

🌟แนะนำ / ติชมเกษตรนำไทยได้ที่ .. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

 

 ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย