การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 17th KU-KPS Conference)
วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โดยงานประชุมอาจมีการนำเสนอผ่านการประชุมออนไลน์), จังหวัดนครปฐม
Deadline submission: 15 ตุลาคม 2563
ข้อมูลประกอบ: http://grad.vru.ac.th/pdf_new2563/research/415-2563.pdf
==================================
หัวข้อการประชุม:
1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
6. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
7. สาขาส่งเสริมการเกษตร
8. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
==================================
สำหรับสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเลือกรูปแบบการส่งผลงานได้ 2 รูปแบบ คือ
> ยื่นบทคัดย่อและผลงานฉบับเต็ม (สำหรับ Proceedings)
> ยื่นบทคัดย่อเท่านั้น
==================================
รูปแบบในการจัด:
> การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
> การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
==================================
ติดต่อสอบถาม:
นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง ผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 034-341545 ต่อ 125
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 092-2693377