สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติปี 2563” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • สมัครเข้าอบรม (Google Form) ได้ที่รายละเอียดด้าานล่าง หรือ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  rdi.ku.ac.th  ภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) ตามมาภายหลัง (ไม่จำเป็นต้องเป็นร่างฯ ที่สมบูรณ์ 100%) โดยจะพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าอบรมก่อน-หลัง หากมีผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

 

  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษมายังอีเมลล์ rdinnj@ku.ac.th (นางสาว นิศานาถ จุลกะเสรี)  ภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อส่งให้วิทยากรอบรมดำเนินการต่อไป

 

  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม

 

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องนำโน้ตบุ๊คของตนเองมาด้วยเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ (ในวันที่ 30 กันยายน 2563)

 

  • ทางคณะทำงานจะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทราบในวันที่ 24 กันยายน 2563 ผ่านทาง wesite : https://www3.rdi.ku.ac.th/

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง