สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยฯ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ของ มก.”

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่สำคัญของ มก. ในปีงบประมาณ 2565
เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ของ มก.”

10 กันยายน 2563 เวลา 09:30-11:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://forms.gle/Hway7rfNtPNyjwEz7