การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/arucon และสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-276577