สวพ.มก. จัดอบรมฯ “ผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน” แก่กลุ่มนักคิดนักทำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ผู้นำ 4 ทิศ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อการทำงานที่สร้างสรรค์ งานได้ผล คนได้ใจ” แก่บุคลากร สวพ.มก. (กลุ่มนักคิดนักทำ)  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ