สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันพุธ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม2A ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอย่างง่ายจากสารประกอบรูพรุนฮาโลอีไซด์เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารออกฤทธิ์ระงับประสาทในยาฆ่าแมลงที่อาจตกค้างในอาหาร หัวหน้าโครงการ: ผศ.ไชยา ประสิทธิชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การศึกษากลไกการกันน้ำด้วยสายของโซ่ไฮโดรคาร์บอนแบบ fluoroalkyl และ chloroalkyl ที่รวมตัวเป็น self-assembled monolayers (SAMs) บนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับการพัฒนาสารเคลือบกันการกัดกร่อน หัวหน้าโครงการ: ผศ.ไชยา ประสิทธิชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การศึกษากลไกการจับกันได้ของสาร cordycepin ในถั่งเช่ากับโปรตีนอะดีโนซีนดีเอมิเนสด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารสกัด   cordycepin จากถั่งเช่า หัวหน้าโครงการ: ผศ.ประภาศิริ พงษ์ประยูร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพลาตินัมกับลิแกนด์ชนิด Donor-pi-Acceptor Schiff Bases เป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรี หัวหน้าโครงการ: ผศ.ทรงวุฒิ สุรมิตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนของอลูมิเนียมที่ถูกล้อมรอบด้วยลิแกนด์ชนิดซาลิซิลเบนโซไทเอโซลเพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ หัวหน้าโครงการ: ผศ.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การพัฒนารีเอเจนต์สำหรับปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอลกอฮอล์เพื่อใช้เตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ: ผศ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การปรับเปลี่ยนพื้นผิวบนชั้นขั้วไฟฟ้าเลือกประจุโฮลประยุกต์สำหรับเซลล์ แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ด้วยกระบวนการพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ: ตรวจสอบด้วยเทคนิคเซอเฟสโฟโทโวลเทจสเปคโตรสโคปี หัวหน้าโครงการ: ผศ.ธิดารัตน์ สุภาสัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • การศึกษาสมบัติความแข็ง การต้านทานการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ ของชั้นเคลือบฟิล์มบางโปร่งใสวัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์แบบอสัณฐานบนเหล็กกล้าไร้สนิม สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนแบบโฟโตแคโทดิก หัวหน้าโครงการ: รศ.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.