สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยได้แนวทางในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด และห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โดยช่วงเช้ามีการบรรยายดังนี้
– ความสำคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– แนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน โดย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– แนวคิดการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัย โดย ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการ Workshop มีการปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย
– ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนจากงานวิจัย (Excel) โดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ
– ฝึกปฏิบัติการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเขียน Research to Impact Pathway ของโครงการวิจัยฯ โดย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำแนะนำโดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์