ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน Journal of Current Science and Technology (JCST) 

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)  อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) TCI กลุ่ม 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567) และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย และบทความวิชาการ วารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://jcst.rsu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5911, 5690 หรือ E-mail: jcst2018@rsu.ac.th