ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA  Development Journal) และ NIDA Case Research Journal โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยและนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านทางออนไลน์ ThaiJo ได้ที่เว็บไซต์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม      
น.ส.วณิชชา อ่วมแจ้ง
เจ้าหน้าประสานงานวารสาร
โทร.0-2727-3022  E-mail: journal@nida.ac.th