สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้น เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุม ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 12,000 บาท ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ http://www.knit.or.th/web/odc1/ และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563

หลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
Effective Research Outcomes Delivery and Communications
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมปทุนวัน พริ๊นเซส

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 หรือหากมีผู้สมัตรเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถานบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยืนยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 (ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่ง)
3. สถาบันฯ ขอสงวดสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท/ท่าน ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 2 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด และไฟล์เอกสารทั้งหมด
3. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ตลอดระยเวลาการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.knit.or.th/web/?p=35273