บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ
เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)
ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : ผ่านระบบ NRIIS (ไม่ต้องส่ง hard copy)
ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563
(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

เนื่องด้วยสถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ดังนั้นขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
อย่าช้าที่สุดภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

**หากเสนอมาในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity)
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity)
  3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายละเอียดกรอบวิจัยโปรดติดต่อ บพค.
โทรศัพท์ : 02-470-7961-63 E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 025795547 ต่อ 12 Email: rdirdk@ku.ac.th