การขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและการขอรับการสนับสนุน

การขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย

รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการนาผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทยไปพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยกำหนดให้การจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอื้ออำนวยเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้เป็นหนึ่งนโยบาย ที่สาคัญโดยมีแนวทางการส่งเสริม นวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบาย โดยใช้กลไกการจัดทำ “บัญชีนวัตกรรมไทย” และ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยของภาครัฐไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันจะช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานและทรัพยากรเข้มข้นสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ ปานกลาง และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และจัดสรรทุนสำหรับต่อยอดผลงานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม สามารถส่งมอบให้เอกชนไปผลิตเชิงพาณิชย์ และพร้อมขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ในระยะต่อไป

วช. จึงได้จัดทำคู่มือการขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงาน นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นผลงานขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และเสนอขอรับการจัดสรรทุนสำหรับต่อยอดผลงานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสม

เสนอขอได้ตลอดทั้งปี download