สวพ.มก. จัดอบรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 

โดยมีหัวข้อการอบรมฯ ดังต่อไปนี้ 

  • นโยบายและการดําเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้านองค์ประกอบที่ 1-2, ChemInvent และภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
    เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดย ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
  • การดําเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร.วิชชา อิ่มอร่าม
  • การดําเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 4-7 โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)
    โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
  • การสํารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist และ ฝึกปฏิบัติการใช้ ESPReL Checklist โดย ดร.กมลพร มาแสวง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire 1 โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ (Bonito Chinos Hotel) จังหวัดนครสวรรค์