มารู้จัก …. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

มารู้จักกับโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) เป็นโครงการสนับสนุนให้เกิดการร่วมวิจัยระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญ  โดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจยและพัฒนาแห่ง มก. และ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์