ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษตร
โทร. 081-667-0824  E-mail: somporn.ma@ku.th