เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบไร้สาย

เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการทำงานของตา และการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับคนปกติและผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมหลักและโหนดการวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สายที่มีความแม่นยำสูง มีระดับความละเอียดเป็นมิลลิวินาที มีโหมดการทำงานสองโหมด ได้แก่ โหมดที่กำหนดโดยผู้ควบคุมเอง หรือโหมดส่งสัญญาณสุ่มไปแต่ละโหนดอัตโนมัติ

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลัก (Master Control)

ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณแบบไร้สาย และแสดงผลผ่านทางหน้าจอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal Display) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

  1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ประมวลผลกลาง
  2. ส่วนโมดูลการสื่อสารแบบไร้สาย (2.4 GHz RF Module) การรับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลัก และโหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สายทั้งสามโหนด
  3. ชุดสวิตช์ (Push Button Switch) ใช้สำหรับกดเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลัก ส่งสัญญาณไปยังโหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สายที่ต้องการให้เกิดการเริ่มต้นจับเวลาขึ้น
  4. หน้าจอแสดงผล (LCD) ใช้สำหรับแสดงผลเวลาที่ได้จากการวัดเวลาตอบสนองที่ถูกส่งมาจากโหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย
โหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย

แสดงไฟสว่างจากหลอด LED และการได้ยินเสียงจากลำโพง Buzzer และทำหน้าที่ในการวัดเวลาตอบสนอง ส่งข้อมูลที่วัดได้กลับไปยังกล่องควบคุมหลัก มีทั้งหมด 3 โหนด ดังนี้

  1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ใช้ประมวลผลกลาง  เมื่อได้รับสัญญาณจากกล่องควบคุมหลัก หลอดไฟจะติดและมีเสียงดังที่ลำโพง และเริ่มต้นจับเวลาการตอบสนอง และหยุดการจับเวลา เมื่อมีการกดปุ่ม หยุดเวลา จากนั้นจะส่งค่าเวลาตอบสนองที่วัดได้กลับไปยังอุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลัก
  2. ส่วนโมดูลการสื่อสารแบบไร้สาย (2.4 กิกะเฮิรตซ์ RF Module)  รับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ควบคุมการทำงานหลักและโหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย
  3. ชุดสวิตช์ (Push Button Switch) ใช้สำหรับกดเพื่อหยุดการจับเวลาของโหนดวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย
  4. ลำโพง Buzzer และ LED ใช้สำหรับส่งสัญญาณเริ่มต้นแจ้งผู้เข้ารับการทดสอบ โดยใช้ส่งเสียงดังจากลำโพงและแสดงแสงไฟจากหลอด LED
การควบคุมผ่าน Smart phone

ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่าน Application ได้ทั้งโหมดที่ส่งสัญญาณไปยังโหนดที่กำหนดโดยผู้ควบคุมเอง หรือโหมดส่งสัญญาณสุ่มไปแต่ละโหนดอัตโนมัติ

  1. โหมดกำหนดโดยผู้ควบคุมเอง (Manual mode)  เพื่อให้ผู้ควบคุมเป็นผู้กำหนดโหนดที่ต้องการส่งสัญญาณด้วยตนเอง โดยกดที่ตัวเลขโหนดที่ต้องการส่งสัญญาณ
  2. โหมดส่งสัญญาณสุ่มไปแต่ละโหนดอัตโนมัติ (Automatic mode) ให้กล่องควบคุมเป็นผู้สุ่มเลือกโหนดแทน โดยผู้ควบคุมไม่ต้องทำอะไรหลังจากที่กดปุ่ม Start

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fedujmb@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th