ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง

ในปัจจุบันการเก็บเกี่ยวข้าวทุกพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่จะนิยมใช้รถเกี่ยวนวดข้าวเป็นหลักและในบางพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กส่วนหนึ่งยังคงใช้เครื่องเกี่ยวข้าววางรายแต่ในบางพื้นที่ ที่รถเกี่ยวนวดข้าวหรือเครื่องเกี่ยวข้าววางรายไม่สามารถทำงานได้ เช่นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง( นาขั้นบันได ) พื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่มาก ทำให้ในการเก็บเกี่ยวข้าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักในการเก็บเกี่ยว การใช้แรงงานคนจะมีข้อจำกัดคือ มีความสามารถในการทำงานต่ำ   ¼ – ½  ไร่ต่อคนต่อวัน (วิชา หมั่นทำการและคณะ,2537)มีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวสูงไร่ละ  200-300 บาท (พยอม โคเบลลี่และสุธาสินี สุริยะ,2550) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังให้สามารถเกี่ยวข้าวแบบวางรายได้ โดยได้ทำการพัฒนาใบมีดตัดและกระโจมเกี่ยวข้าวขึ้นมาใหม่ จากการทดสอบการใช้งานได้ผลว่าเครื่องฯมีความสามารถในการทำงาน 0.12 – 0.16 ไร่ต่อชั่วโมง มีการสูญเสียเมล็ดข้าวในการเก็บเกี่ยว 0.26 เปอร์เซ็นต์  ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 0.79 ลิตรต่อชั่วโมง ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน(เสกสรร,2553) ในการใช้งานอย่างต่อเนื่องพบว่าใบมีดตัดซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 235 ม.ม. มีฟันตัด 12 ฟันมีจุดบกพร่องในการใช้งานกล่าวคือในการทำงานใบมีดตัดจะมีความเร็วรอบในการทำงานที่สูงมาก 7,000 รอบต่อนาที(เครื่องตัดหญ้า Robin NB 411 : เครื่องยนต์สองจังหวะ) ทำให้ฟันตัดได้ทำการตัดลำต้นข้าวมากกว่าหนึ่งครั้งซ้ำๆกันจนกว่าลำต้นข้าวจะล้มลง การตัดลำต้นข้าวซ้ำๆกันจะทำให้เครื่องยนต์ต้นกำลังมีภาระที่มากขึ้นส่งผลทำให้เครื่องยนต์ใช้อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามไปด้วยจากจุดบกพร่องดังกล่าว นักวิจัยเสกสรร สีหวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลังขึ้นเพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น

ได้ทำการออกแบบพัฒนาสร้างและทดสอบใบมีดตัดของเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลังเพื่อทำการศึกษาประเมินสมรรถนะด้านความสามารถ ความสูญเสียเมล็ดข้าวและการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน ใบมีดตัดต้นแบบมีรูปทรงเป็นจานกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(นอก) 235 ม.ม.,(ใน) 214 ม.ม.และหนา1.5 ม.ม.โดยที่ใบมีดตัดแบบที่ 1 มีใบตัดแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าจำนวน 2 ใบ(ฟัน)ต่อจานและแบบที่ 2 มีใบตัดแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าจำนวน 4 ใบ(ฟัน)ต่อจาน

    การทดสอบใบมีดตัดต้นแบบโดยทำการเกี่ยวข้าว 2 พันธุ์คือพันธุ์พิษณุโลก 2 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มีความสุกแก่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ต้นข้าวมีความสูง 91 และ113 เซนติเมตร มีจำนวนต้น 415 และ 283 ต้นต่อตารางเมตรและเอนทำมุมกับแนวราบ 80 และ 78 องศา(ตามลำดับ) พื้นดินภายในแปลงมีสภาพแห้ง ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ในการทดสอบใช้ใบมีดตัดแบบจานกลมที่มีฟันตัดแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าจำนวน 2 และ 4 ใบ(ฟัน)ต่อจาน ได้ความสามารถในการเกี่ยวข้าว 0.15 และ 0.18 ไร่ต่อชั่วโมง มีการสูญเสียเมล็ดข้าวรวม 0.34 และ 0.27 เปอร์เซ็นต์  ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 0.61 และ 0.65 ลิตรต่อชั่วโมง โดยมีความสูงของการเกี่ยว 12.80 และ13.73 เซนติเมตร ความกว้างของการเกี่ยว 123.39 และ123.59 เซนติเมตร  ความเร็วการเคลื่อนที่ในการทำงาน 0.05 และ0.06 เมตรต่อวินาที(ตามลำดับ)และพบว่าใบมีดตัดแบบ 2 ใบ(ฟัน)ต่อจาน จะมีความเหมาะสมในการใช้งานเนื่องจากสร้างได้โดยง่าย มีต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

งานของผลงานวิจัย

1. ประหยัดน้ำมัน 22 ล้านเมื่อเทียบกับใบมีดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. สามารถสร้างใบมีดไว้ใช้งานได้เอง

3. ความปลอดภัยในการใช้งานสูง

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
นักวิจัยเสกสรรสีหวงษ์
ศูนย์เครื่องจักรกลพืชแห่งชาติกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3435-1397,09-8565-2939

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณเสกสรรสีหวงษ์

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย