โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ทราบแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและทางชีวภาพ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำกัดจำนวน 80 คน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ติดสัญลักษณ์เมื่อผ่านการคัดกรอง กรณีผู้เข้าร่วมฯมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
  2. ต้องเปิดเผยข้อมูลและส่งแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
  3. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการอบรม หากไม่มีการสวมใส่จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
  4. สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือได้ที่จุดลงทะเบียน
  5. นั่งอบรมโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
  6. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณพื้นที่ลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  7. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในแบบกล่อง (box set)

การสมัครเข้าร่วมการอบรม

สมัครเข้ารับการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ในการสมัคร ที่ https://bit.ly/3acUL9Y ภายใน 1 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมอบรมถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมการอบรม

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892
อีเมล rsd@ku.th