แอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

แอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงกลุ่มของแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้น ประโยชน์และโทษของแพลงก์ตอน รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อลดโอกาสการเกิดผลเสียต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยง ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม น.ส. สุธาทิพย์ คงทน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6699-5458

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

คลิกลิงค์ https://youtu.be/UJR44X7h5tg