ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ และ วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่