ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมส่งบทความวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo