การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน

การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟคชั่น การนำของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทั้งเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมัน เช่น ทะลายปาล์มเปล่า ลำต้นปาล์มและทางใบปาล์ม ผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตน้ำมันชีวภาพ (ฺBio-oil) โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟคชั่น (Hydrothermal Liquefaction) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง ทำให้สารชีวมวลย่อยสลายได้มาก และเกิดปฎิกิริยาขั้นสูงจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำมัน ผลงานวิจัยโดย ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

คลิกลิงค์

https://youtu.be/3gIPpql2iMQ