ยางคอมพาวด์ สำหรับผลิตดอกยางล้อรถยนต์ หรือหน้ายาง (Tread)

จุดเด่นที่ดีว่ายางคอมพาวด์ทั่วไป
  • ประหยัดพลังงาน
  • มีความเหนียวและยืดหยุ่น
  • ปริมาณเขม่าดำน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา
  • สามารถพัฒนาส่งไปขายในตลาดต่างประเทศได้
การใช้ประโยชน์

ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางขนาดใหญ่ ประหยัดพลังงานได้ดีกว่ายางคอมพาวด์ทั่วไปถึงร้อยละ 30-40 ถ้าพัฒนาสูตรยางคอมพาวด์ที่แตกต่างและมีคุณภาพสูงคาดว่าผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ตลาดสากลได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้ เช่น ยางรองคอสะพาน เป็นต้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-7271 E-mail: fsciwssm @ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th