ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย

ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นอีกทางเลือกที่ใช้ในการบำบัดหรือกำจัดมลสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียโดยอาศัยการดูดซับ เช่น การบำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การดูดซับ และการกรอง ถ่านกัมมันต์ถูกผลิตขึ้นมาโดยกระบวนการก่อกัมมันต์ ทำให้พื้นที่ผิวมีโครงสร้างเป็นรูพรุนจำนวนมาก มีความสามารถในการดูดซับสูง

จากประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล  ซึ่งการผลิตถ่านกัมมันต์ที่จะใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลคือชานอ้อย (Bagasse) ซึ่งเป็นวัสดุชีวมวลชนิดหนึ่งที่เหลือจากการหีบน้ำอ้อยออกไปแล้ว และเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย  อีกทั้งยังสามารถนำถ่านกัมมันต์ที่ได้จากชานอ้อยมากำจัดสีและกลิ่นในโรงงานน้ำตาล เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในโรงงานด้วย

ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยออกจำหน่าย โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยขึ้น เนื่องจากการนำชานอ้อยมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์มีมูลค่าสูงกว่าการนำชานอ้อยไปเผาทำไฟฟ้า

ถ่านกัมมันต์ที่ทำจากวัสดุชีวภาพสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย และสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตัวกรองน้ำแบบพกพา เครื่องกรองแก๊สพิษ และยังใช้ในการประปาเพื่อดูดซับโลหะหนักด้วย

การผลิตถ่านกัมมัตน์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-999-3234 E-mail: fscisjn@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th