สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ภาคเช้า :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 50 คน และผู้มีตัวอย่างงานวิจัย 10 คน รวมเป็น 60 คน)
  2. ภาคบ่าย : ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (เฉพาะผู้มีตัวอย่างงานวิจัย และผ่านการอบรมในภาคเช้า/ รับสมัคร 10 คน)

*** ผู้ที่ลงชื่อเข้าอบรมในภาคบ่าย จะต้องนำโน้ตบุ๊คของตนเองมาด้วย เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติในภาคบ่าย ***

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัย
  • สมัครเข้าอบรม (Google Form) ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rdi.ku.ac.th ภาคเช้า (บรรยายให้ความรู้) รับสมัครผู้สนใจ 50 คนและผู้มีตัวอย่างงานวิจัย 10 คน ภาคบ่าย (ฝึกปฏิบัติ) เฉพาะผู้มีตัวอย่างงานวิจัย 10 คนที่ผ่านอบรมในภาคเช้า โดยจะพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าอบรม หากมีผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณธีรศักดิ์ , คุณนิศานาถ
โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 20 ,  18  สายใน 611457 ต่อ 20 , 18