เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

การผลิตปลาแดดเดียวในปัจจุบันผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามต้องการ  เพราะการตากปลาหรือเนื้อสัตว์นั้นต้องอาศัยความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์และลมจากธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้  เมื่ออยู่ในช่วงฤดูฝน มีพายุเข้า หรือ มีเมฆมากมักจะทำให้การผลิตปลาหรือเนื้อสัตว์แดดเดียวนั้นมีปัญหา เนื่องจากไมสามารถนำมาตากแดดได้ การเปลี่ยนผันของฤดูกาลเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถความคุม เวลา ความร้อนของรังสีจากดวงอาทิตย์ ลม รวมไปถึงความชื้นสัมพัทธ์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง หรือ ไม่สามารถทำได้เลย  ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมนักวิจัยได้ทำการประดิษฐ์ตู้อบปรับปรุงและพัฒนาเครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

จุดเด่นของเครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว โดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

1) ทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
2) เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่นๆเพราะตัวให้ความร้อนมีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนได้อย่าง รวดเร็วจึงต้องการพื้นที่ (ปริมาตร) ในเตาน้อยลงกว่าเตาประเภทอื่นๆ
3) เป็นเตาสะอาด และ ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
4) มีการควบคุมที่แม่นยำกว่าเตาประเภทอื่นๆ
5) มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพกว่าเตาประเภทอื่นๆ
6) ต้นทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเตาประเภทอื่นๆ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02797 0999 ต่อ 1803-4

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก
ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย