แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP-Check)

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึงมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย (Food Safety)  ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง และ/หรือ มกอช. กำหนดการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน จี เอ พี ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืน ในขณะที่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

จุดเด่นของแอปพลิเคชั่น

1) รวบรวมเนื้อหาและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมให้เกษตรกร สามารถจะพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อเตรียมเข้าตรวจรับมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้กับกิจการของตนเอง

2) มีการยกตัวอย่างและแสดงภาพประกอบของการจัดการฟาร์ม และกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ขอรับมาตรฐาน GAP

3) มีการรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับความรู้พื้นฐานของมาตรฐาน GAP

4) มีแบบประเมินตนเองเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถทวนสอบสำหรับการเตรียมทำมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประเมินและเป็นการทวนสอบระบบ GAP ว่ายังมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาของผู้ตรวจประเมิน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันตรวจประเมินได้

5) มีระบบสอบถามและส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นกับผู้ตรวจประเมิน

6) มีการสรุปขึ้นตอนการขอขึ้นทะเบียน GAP

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี  ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ และรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 08-6699-5458  E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

ได้รับทุนภายใต้โครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 แหล่งทุนสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย