สวพ.มก. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะเกษตร มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิก ทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรค
    มาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ: ผศ.วราภรณ์ จันทรจำนงค์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.
  • ความหลากหลายและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของมวนน้ำ (Hemiptera: Heteroptera) ในป่าชายเลนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ: ผศ.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.
  • ความหลากหลายของแมลงน้ำที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ: ผศ.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.
  • ศักยภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดควบคุมเพลี้ยไฟกุหลาบ หัวหน้าโครงการ: รศ.ปภพ สินชยกุล ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มก.
  • ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์และชันโรงบางชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ: ผศ.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก.