สวก. ประกาศกรอบการวิจัยแผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยและแผนงานเกษตรสมัยใหม่

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ในโปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร และโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ
  2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 รายละเอียดกรอบวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดได้จาก link และ QR code ด้านล่างนี้