สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

  • รถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
  • บ้านพึ่งพาตัวเองในพื้นที่ 50 ตาราง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พาสินี สุนากร
  • ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับอาคารพักอาศัยในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
  • แผ่นดูดซับเสียงในอาคารจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยกัญชง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์