สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงพลัง KU-nity

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร แสดงพลัง KU-nity เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น ประกอบกับการครบรอบ 5 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

โอกาสนี้ พวกเราชาวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน ร่วมมือกัน สมัครสมาน สามัคคี ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

KU-nity *คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ
ทำมือ OK สองมือ มาคล้องกัน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Unity) นิ้วกลาง ชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึง พวกเรามีบ้านหลังเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดวางสัญลักษณ์มือไว้ที่ตำแหน่ง ตรงใจ หมายถึง ชาวเกษตรศาสตร์มีใจเป็นหนึ่งเดียว ที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์