ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to cope With The disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัดเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว   รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คูณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 0-2661-7750 ต่อ 221-222 และ 223