การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020)) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม

ในการนี้ได้ขอขยายเวลารับสมัครบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็น วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยใช้รูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ รายละเอียดตาม Link ที่แนบ