เครื่องวัดความหวานมะม่วง

ความหวานในมะม่วง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการซื้อขาย และการส่งออก เนื่องจากมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์หาความหวานในปัจจุบันจะต้องมีการผ่าผล และนำมาคั้นน้ำเพื่อวิเคราะห์หาค่าความหวาน ซึ่งเป็นการทำลายผล ทำให้ไม่สามารถนำไปซื้อขาย หรือส่งออกได้ อีกทั้งยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกผล

ทีมนักวิจะัยจึงได้มีการพัฒนาเครื่องวัดความหวานมะม่วง ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ให้สามารถวิเคราะห์ความหวานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการวัดความหวานได้ทุกผล และไม่ทำลายตัวอย่าง โดยมุ่งเป้าให้เกิดเครื่องมือวัดที่สามารถพกพา และใช้งานได้ง่าย

หลักการทำงาน

เครื่องวัดความหวานเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก (13 x 23 x 7 cm โดยประมาณ) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พกพาได้ง่าย การใช้งานเพียงนำเครื่องวัดไปแนบให้สนิทกับมะม่วง จากนั้นกดวัด ค่าความหวานที่วิเคราะห์ได้จะแสดงผลผ่านทางแอพลิเคชัน BioInSight บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ android ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับเครื่องวัดนี้

เครื่องวัดความหวานนี้สามารถขยายผลไปที่การวัดค่าคุณภาพอื่นๆ ของมะม่วงได้ ได้เพียงแค่เพิ่มสมการเทียบมาตรฐานเข้าไปในแอพลิเคชัน เครื่องวัดนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์หลายค่าคุณภาพได้ในการวัดเพียงครั้งเดียว ในทำนองเดียวกันก็ยังสามารถขยายผลไปที่ผลิตผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: fengror@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th