นวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์

การผลิตกัญชาคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนไทยตามมาตรฐาน Good Agricultural and Collection Practices (GACP)  เพื่อส่งมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ และศึกษาเขตกรรมกัญชาในโรงเรือนกึ่งควบคุมสภาวะเพื่อให้ได้วิธีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ให้คุณภาพทางยาที่ดีลดการใช้สารเคมีในการกำจัดโรคและแมลง และทราบต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตวัตถุดิบกัญชา รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบให้แก่ประเทศชาติได้ต่อไป

การนำไปใช้ประโยชน์
  • ได้กัญชาคุณภาพสูงเพื่อผลิตเป็นยาแผนไทย
  • เป็นต้นแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
  • คู่มือการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GACP
  • เปิดสอนให้วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สายพันธุ์กัญชาไทยที่มีคุณภาพ

มีปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ในสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอ ได้มาตรฐานทางการแพทย์ โดยไม่มีสารปนเปื้อน

โครงการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน:
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. องค์การเภสัชกรรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ณธกร ทัศนัส และคณะ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 089-711-7797 E-mail: natakorn.th@ku.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th