การขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยขน์ทางการค้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542