น้ำยาทดสอบเต้านมอักเสธสำหรับแพะ

น้ำยาทดสอบเต้านมอักเสธสำหรับแพะ เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยต่อการเป็นโรคเต้านมอักเสธชนิดไม่แสดงอาการของแพะนม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม สามารถผลิตน้ำยา CMT และน้ำยาจุ่มเต้าไว้ใช้เองเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดภาระค่าใช้จ่าย ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 084-0150-603