การพัฒนาระบบจัดการแอปพลิเคชันการเกษตร

 

การพัฒนาระบบจัดการแอปพลิเคชันการเกษตร


ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรกับเกษตรกรรายอื่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กระดานสนทนา รวมถึงใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และเกษตร 4.0  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการพัฒนาระบบจัดการแอปพลิเคชันการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชันการบริหารจัดการและบัญชีฟาร์มสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยต่างๆ ในการผลิตข้าว เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต และคาดการณ์ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้กับเกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้าว เช่น สถานการณ์ข้าวในตลาดโลก พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่น เป็นต้น ที่จัดทำในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างอรรถรสในการรับความรู้รูปแบบใหม่ให้กับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้อมูล โทร.09-5439-5495

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

 

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย