มก.ร่วมดำเนินโครงการวิจัย เพื่อประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหารและสินค้าเกษตร จำนวน 11 ชนิด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กษ. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. จับมือ เครือข่ายพันธมิตร ร่วมดำเนินโครงการวิจัย เพื่อประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหารและสินค้าเกษตร จำนวน 11 ชนิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยทางเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าว เรื่อง การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นวิกฤตที่ได้รับความสนใจทั่วโลก เนื่องจากทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารมีอยู่อย่างจำกัดและลดลงสวนทางกับความต้องการอาหารของโลกที่มีเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.5 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ.2593 โดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินสถานการณ์พบว่า หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน เกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ของโลก แม้แต่ในประเทศไทยเอง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง โรคระบาด และเกษตรกรเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยทั้งสิน การให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียของผลผลิตได้อยู่แล้วก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยได้เป็นลำดับแรก

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDG 12 ของประเทศไทย ได้ทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ.2560-2579 ขึ้น พร้อมทั้ง ตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารห่วงโซ่ ระดับชาติ ให้ขับเคลื่อนงานด้านดังกล่าว กำหนดเป้าประสงค์ที่ 12.3.1.a คือ ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอาหารที่มีการผลิตปริมาณมาก สูญเสียมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง คณะกรรมการฯ จึงได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเป้าหมาย จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ถั่วเขียว 2. กล้วย 3. ลำไย 4. มะม่วง 5. พริก 6. ผักสลัด 7. ปาล์มน้ำมัน 8. เนื้อไก่ 9. ไข่ไก่ 10. กุ้งขาว และ 11. อ้อย