ไม้ยูคาหนึ่งต้น ตัดอย่างไรให้ได้มูลค่าสูงสุด

EVO : Eucalyptus Valuechain Optimization แอปพลิเคชัน ที่ใช้งานง่าย สะดวกสำหรับการประเมินทางเลือกในการจำหน่ายไม้ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด และช่วยประมาณการมูลค่าปัจจุบันของสวนป่า แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัส สามารถประเมินการตัดสินใจก่อนที่จะตัดไม้ขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก สามารถจำแนกประเภทไม้จำหน่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2579-0169 ต่อ 206