สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยกลุ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 มีทั้งหมด 4 กลุ่มสาขาคือ สาขาเกษตร, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ