ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

กำหนดการ

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ท่านสามารถร่วมการประชุมโดยผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก. รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น
    ลงทะเบียน https://forms.gle/6q89aq54kyjCUCuv9
  2. ผ่านช่องทาง online: Nontri Live, Facebook Live – Kurdinews
    click เพื่อให้ สวพ.มก. แจ้งเตือนและส่ง link ให้ท่าน https://forms.gle/6raA4V3X9bKKj7Nu5

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรอบการวิจัยของ สวก. ที่