บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
  • แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
  • แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Download
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โทรศัพท์ 0-2470-7961-3 หรือ อีเมล pmu.b@nxpo.or.th

เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563
ยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ NRIIS