กระทรวง อว. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 13 กรกฎาคม 2563

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่านระบบ nriis (www.nriis.go.th) ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

Download