ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคโซเดียม เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง รวมทั้งก่อให้เกิด “พฤติกรรมติดเค็ม” ทำให้คนมีแนวโน้มจะบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึงวันละ 4,350 มิลลิกรัม มากกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 2 เท่าหรือปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จึงทำให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการ  คิดค้นและศึกษาวิจัยโดย น.ส.ชุษณา เมฆโหรา และคณะทีมผู้วิจัย  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผลิตผลงานวิจัย  “ ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม ”  เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้คุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยร่วมกับการปรับขนาดอนุภาคของเกลือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 25 แต่ยังคงรสชาติเค็มใกล้เคียงกับเกลือปรุงอาหารทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคโซเดียมลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และนำไปสู่การลดลงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชุษณา  เมฆโหรา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คุณชุษณา เมฆโหรา

ผลิตสื่อโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย